vài câu chuyên viêt

histoires-libres.com

 

• Phiêu Dung Phim

Dao diên : Guillaume Mazeline et Thi Bach
San xuât : iO production
Nhac : Guillaume Mazeline
Âm thanh : Thi Bach
Lên phim : Vincent Lévy
Trôn : Vincent Bordelais
Giong noi : Frédéric Provost, Vincent Lévy,
Félix Mazeline Afonso, Thi Bach, Guillaume Mazeline
Nhac : Jérôme Rossi
Chiêu :
Thoi gian : 85’
Nam san xuat : 2005
Khô quay phim : 4/3 - DVcam
Khô chiêu phim : 4/3 - DVcam - betacam SP - DVD
Ngôn ngu cua phim : tiêng viêt, tiêng phap

• Lê Hôi

2006 : - 19° Instants Vidéo, Marseille
- vidéothèque du 17°FID, Marseille
2009 : Labyrinthe de la mémoire, Ars Cameralis,
Katowice (Pologne)

 

Vài câu chuyên viêt
Phim tài liêu cua Thi Bach và Guillaume Mazeline

Nam 15 tuôi, cô Thi Bach roi khoi ViêtNam cuôi nam 1975, chiên tranh vua kêt thuc vài thang truoc. André, là ông nôi cua anh Guillaume Mazeline. Trong thoi gian tu 1948 dên 1950, ông André là chi huy quân su trong quân doi Phap, o Bac Bô thuôc vê Dông Duong.
Hai nhà làm phim tài liêu tro vê Vietnam ngày hôm nay, di tu Bac vào Nam, không quên nhung la thu xua và nhung ky niêm ngày con nho. Bô phim này thu thap nhung câu chuyen tu qua khu dên hiên tai ngày nay cua hai nguoi dao diên, và cua hai dât nuoc, Viet nam và Phap..